Tiền Giang cần dành quỹ đất cho trồng rừng

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản phúc đáp UBND tỉnh Tiền Giang về việc góp ý cho quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của địa phương này.

Theo đó, Bộ cơ bản nhất trí với các nội dung được trình bày trong báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu UBND tỉnh cần xem xét lại quy hoạch đất lâm nghiệp cũng như chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia dành cho phát triển rừng sản xuất tại Tiền Giang (6.012 ha) vì trong báo cáo quy hoạch của tỉnh không có quỹ đất dành cho trồng rừng.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang sớm hoàn chỉnh dữ liệu điều tra hiện trạng sử dụng đất, báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.