Ngành Thuế chuẩn hóa dữ liệu thông tin mỏ khoáng sản sang Bản đồ số mỏ khoáng sản

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai chuẩn hóa dữ liệu thông tin mỏ khoáng sản sang Bản đồ số mỏ khoáng sản.

Tổng cục Thuế triển khai chức năng Bản đồ số mỏ khoáng sản.

Thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế triển khai chức năng Bản đồ số mỏ khoáng sản áp dụng trong toàn ngành Thuế để nâng cao hiệu quả quản lý thuế đồng thời làm cơ sở theo dõi, giám sát quản lý các khoản thu có liên quan trong việc xây dựng, theo dõi đôn đốc, hoàn thành dự toán thu.

Đồng thời, cung cấp thông tin cho các đơn vị phục vụ công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách; phối hợp quản lý nhà nước giữa các bộ, ngành, UBND các cấp và các cơ quan có liên quan; nâng cao việc chấp hành, tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, trên cơ sở rà soát dữ liệu tại Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), Tổng cục Thuế nhận thấy thông tin dữ liệu về cấp quyền khai thác khoáng sản đang chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật kịp thời.

Để đảm bảo đồng bộ dữ liệu từ Hệ thống TMS có đầy đủ thông tin sang Bản đồ số mỏ khoáng sản phục vụ quản lý thuế của ngành Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các giải pháp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu cấp quyền khai thác khoáng sản.

Cụ thể như sau: Rà soát, cập nhật thông tin các mỏ khoáng sản từ các Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do UBND tỉnh ban hành và Giấy phép khai thác khoáng sản/Bản xác nhận (nếu có) đang hoặc chưa có thông tin trong Hệ thống TMS.