Khung kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2020

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Khung kế hoạch triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

Ảnh: ThienNhien.Net

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội sẽ chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, giám sát công tác giảm nghèo quốc gia; hệ thống chính sách dạy nghề, tạo việc làm… Các công việc này phải hoàn thành trong quý IV/2012.

Đối với Ủy ban dân tộc, Thủ tướng giao nhiệm vụ xây dựng các chính sách đặc thù để hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi. Trong quý IV năm nay phải xây dựng chính sách ưu đãi đặc thù thu hút các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi. Đồng thời phải có chính sách bảo tồn, phát triển ngành nghề truyền thống cho các vùng dân tộc và miền núi; chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ đã thoát nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi,…

Ngoài ra, Ủy ban dân tộc sẽ xây dựng dự án bảo tồn đối với các nhóm dân tộc ít người; xây dựng dự án định canh, định cư để hỗ trợ người dân ở các địa bàn đặc biệt khó khăn thường xuyên bị thiên tai. Chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án đầu tư cơ sở tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012- 2015 theo hướng ưu tiên các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng đề án chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình hàng hóa cho hộ nghèo ở các xã, huyện nghèo, và xây dựng tiêu chí ưu tiên cho các xã nghèo khi phân bổ nguồn lực Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Bộ Xây dựng trong quý IV/2012 xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo có thu nhập thấp, hộ nghèo ở đô thị.

Cũng trong quý IV/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách sản xuất, kinh doanh, tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng ưu đãi đào tạo cho học sinh, sinh viên nghèo.