UNDP tuyển tư vấn

UNDP tuyển tư vấn cho dự án Phát triển Giải pháp Đa dạng sinh học Quốc gia và Hành động, đưa Bảo tồn Đa dạng sinh học vào Kế hoạch Tỉnh (“Developing National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) and Mainstreaming Biodiversity Conservation into Provincial Planning”)

Hạn nộp hồ sơ: 17h ngày 10/9/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.