Hội thảo quốc gia Nâng cao sức chống chịu trước BĐKH

Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) – Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu (BĐKH)” vào thứ 5 (ngày 08/11/2012) tại Hà Nội. Ban tổ chức đang nhận đăng ký tham luận của các chuyên gia.

Hạn đăng ký tham luận: Trước ngày 15/8/2012.

Hạn nộp toàn văn tham luận (nếu có): Trước ngày 15/9/2012.

Thông tin chi tiết như sau:

MỤC TIÊU HỘI THẢO

Mục tiêu của Hội thảo là tổng hợp, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nâng cao sức chống chịu của các hệ sinh thái tự nhiên cũng như tăng cường năng lực của cộng đồng trong việc ứng phó (giảm nhẹ và thích ứng) với BĐKH.

NỘI DUNG HỘI THẢO

a) Nâng cao sức chống chịu của các hệ sinh thái: Thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam

+ Lý luận và thực tiễn về nâng cao sức chống chịu của các hệ sinh thái trước BĐKH và các hiện tượng thời tiết cực đoan

+ Các mô hình chống chịu với BĐKH trên thế giới và Việt Nam

+ Lý luận và thực tiễn về phục hồi hệ sinh thái trên thế giới và ở Việt Nam

+ Phục hồi hệ sinh thái gắn với phát triển sinh kế và xóa đói giảm nghèo

+ Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững (tăng trưởng xanh, các-bon thấp)

+ Bảo tồn và sử dụng khôn khéo đa dạng sinh học trong bối cảnh BĐKH

+ Thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái

+ Các chính sách liên quan đến BĐKH, sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam.

b) Nâng cao năng lực cộng đồng trong việc thích ứng với BĐKH, giảm rủi ro thiên tai và cách tiếp cận quản lý hiện tại

+ Nâng cao năng lực của cộng đồng trong giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với BĐKH

+ Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

+ Quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển sinh kế ứng phó với BĐKH

+ Các mô hình cộng đồng thích ứng với BĐKH

+ Thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng

+ Thích ứng các hoạt động nông – lâm nghiệp đối với BĐKH.

THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI THẢO

1. Các cán bộ và cộng tác viên của Trung tâm.

2. Các nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững và BĐKH.

3. Các nghiên cứu sinh, học viên và cựu học viên của Trung tâm.

Thời gian dự kiến: 1 ngày (Thứ 5, ngày 08/11/2012).

Địa điểm: Hà Nội.

THỂ LỆ THAM GIA

+ Gửi phiếu đăng ký tham dự Hội thảo (theo mẫu đăng ký) trước ngày 15/8/2012.

+ Trong trường hợp có báo cáo/tham luận, xin gửi bản tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trong khoảng 300 từ) cùng với phiếu đăng ký tham gia Hội thảo.

+ Gửi toàn văn bài viết/tham luận (bằng tiếng Việt), phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, thống nhất cho toàn bài, độ dài không quá 20 trang trên khổ giấy A4, trước ngày 15/9/2012.

ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ BÁO CÁO/THAM LUẬN

Lê Hương Giang

Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ và Đào tạo

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

19, Lê Thánh Tông, Hà Nội

ĐT: (04) 382.53506; Fax: (04) 382.62932; DĐ: 0989.661.128.