Người nước ngoài vào Việt Nam trồng rừng phải được Thủ tướng chấp thuận

ThienNhien.Net – Ngày 08/06/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/06/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo đó, Thủ tướng sẽ quyết định những dự án có tổng vốn đầu tư từ 5.000 tỉ đồng trở lên và những dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, rừng phòng hộ đầu nguồn từ 20ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng lấn biển, bảo vệ môi trường từ 100 ha trở lên; rừng sản xuất từ 500 ha trở lên và những dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước hai vụ trở lên có quy mô lớn hơn 50ha.

Đặc biệt, Dự thảo Nghị định sửa đổi này bổ sung danh mục các dự án quan trọng phải được Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương trước khi cấp phép trong đó có các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài hoặc thực hiện tại địa bàn quan trọng về an ninh, quốc phòng…