Thừa Thiên – Huế hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Công văn 1728/UBND-TN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2012.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các sở, ban ngành liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2012 đảm bảo phù hợp nội dung yêu cầu.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện; đồng thời, chủ trì tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2012; tổng hợp kết quả tổ chức các hoạt động trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.