Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước về ca Covid-19 trong ngày