Phụ nữ Việt gánh 6kg bụi mỗi năm vì …ô nhiễm không khí