Tổng kiểm tra việc giao đất, sử dụng đất bãi bồi

ThienNhien.Net – Tháng 3/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập một số đoàn kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ cũng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành.

Riêng đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất trên địa bàn và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý những vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý đến Bộ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2012.

Được biết, đề nghị của Bộ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 43/TB-VPCP về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.