6 dự án Luật môi trường được xây dựng, hoàn thiện trong năm 2012

ThienNhien.Net – Theo Chương trình công tác năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa được Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phê duyệt, trong năm 2012, Bộ dự kiến xây dựng, hoàn thiện 6 dự án Luật về môi trường.

Cụ thể, năm 2012, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 3; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi); nghiên cứu xây dựng các dự án Luật: Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn; Luật Đo đạc và Bản đồ.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ xây dựng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành tài nguyên và môi trường; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường phân cấp quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai các hoạt động thiết thực và hiệu quả để chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 – 2012)…