Thanh Hóa phấn đấu đạt độ che phủ rừng 52% vào năm 2015

ThienNhien.Net – Nâng độ che phủ rừng lên 52% vào năm 2015 và từ năm 2016 đến 2020 duy trì độ che phủ hàng năm từ 52,5 – 52,6 % kết hợp phát triển rừng theo hướng nâng cao chất lượng là một trong những mục tiêu hàng đầu được đặt ra trong Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2020.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng định hướng phát triển ổn định 191.031 ha rừng phòng hộ; bảo tồn đa dạng sinh học các khu rừng đặc dụng với tổng diện tích 81.357 ha; phấn đấu ít nhất 10% diện tích rừng sản xuất được cấp chứng chỉ rừng FSC vào năm 2020; thúc đẩy xã hội hóa nghề rừng, nâng số lao động lâm nghiệp được đào tạo nghề từ 12% năm 2010 lên 20% vào năm 2015 và 30% năm 2020.

Song song với nhiệm vụ nêu trên, Quy hoạch cũng đặt ra chỉ tiêu bảo vệ 578.919 ha diện tích rừng hiện có; khoanh nuôi tái sinh 10.343 ha rừng; trồng 162.864 ha; cải tạo 55.522 ha rừng; làm giàu 21.063 ha rừng…

Cùng trong ngày phê duyệt Quy hoạch, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đồng thời phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 5 năm (2011 – 2015) với tổng vốn gần 2 tỷ đồng, bao gồm các chỉ tiêu cụ thể về độ che phủ rừng, phát triển rừng, khai thác rừng, chế biến lâm sản…