Cơ hội nhận học bổng Thạc sỹ của FAO

Quỹ Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) đang khởi động chương trình học bổng cho bậc học Thạc sĩ thuộc các lĩnh vực về nông nghiệp, nông thôn và môi trường. Chi tiết cơ hội như sau:

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) advertises scholarships of the Hungarian Ministry for Rural Development for MSc courses on:

·  Agriculture
·  Agricultural biotechnology
·  Animal Science
·  Plant Protection
·  Rural Development and Agribusiness
·  Wildlife Conservation and Management
More information: http://www.cic-wildlife.org/index.php?id=831

Should you have any questions, please do not hesitate to contact:

International Council for Game and Wildlife Conservation
CIC Headquarters
P.O. Box 82
H-2092 Budakeszi
Hungary
Tel.: +36 23 453 830
Fax:  +36 23 453 832
E- Mai l: office@cic-wildlife.org
Web: www.cic-wildlife.org