Việt Nam phấn đấu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam khống chế tỷ lệ người dân mắc bệnh sốt rét dưới 0,15/1.000; tỷ lệ người dân chết do bị bệnh sốt rét dưới 0,02/100.000; phấn đấu đến năm 2030 loại trừ bệnh sốt rét trên toàn quốc.

Chiến lược đề ra mục tiêu cụ thể là bảo đảm người bị bệnh sốt rét và người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống cho người dân sống trong vùng có nguy cơ mắc bệnh sốt rét. Trong đó nâng cao nhận thức của người dân về bệnh sốt rét để người dân chủ động phòng chống bệnh có hiệu quả cao nhất.

Chiến lược đề ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu gồm: Các giải pháp về chính sách và xã hội; Các giải pháp về chuyên môn kỹ thuật; Các giải pháp về nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả của nghiên cứu khoa học vào họat động phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét; Các giải pháp về nguồn lực và hợp tác quốc tế.

Trước mắt, Việt Nam cung cấp miễn phí màn, màn võng tẩm hóa chất diệt muỗi có thể tồn lưu trong thời gian dài cho dân sống trong vùng có bệnh sốt rét lưu hành ở mức nặng và vừa; vận động dân tự mua màn và xây dựng thói quen ngủ màn thường xuyên. Việt Nam cũng phát triển và củng cố hệ thống theo dõi giám sát, xây dựng quy trình và hướng dẫn, theo dõi giám sát, đánh giá chương trình phòng chống bệnh sốt rét cho từng tuyến từ trung ương đến địa phương.