Hướng dẫn đánh giá tác động của BĐKH và xác định biện pháp thích ứng

ThienNhien.Net – Để hỗ trợ các địa phương về kỹ thuật, phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp ứng phó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Viện Khoa học Khí tượng Tủy văn và Môi trường chủ trì xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng” với hỗ trợ kinh phí của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP).

Tài liệu này đã được hoàn thiện và công bố rộng rãi nhằm giúp các tỉnh, thành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc quá trình xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tài liệu gồm 3 chương, nêu rõ các phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng.

Xin xem toàn văn tài liệu hướng dẫn tại đây: “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các biện pháp thích ứng ở cấp tỉnh”