Cơ hội tham gia Dự án của ISDS

“Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng, Chống HIV/AIDS” do Quỹ Toàn cầu Phòng Chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ và Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản đã bắt đầu triển khai, trong đó có Dự án thành phần Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Mảng dự án do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) thực hiện là một hợp phần tiểu dự án nằm trong hợp phần Dự án do VUSTA quản lý.

Hoạt động của Dự án tiểu thành phần do ISDS chịu trách nhiệm thực hiện nhằm mục đích nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong chương trình phòng chống HIV/AIDS quốc gia, góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV và nâng cao chất lượng sống của người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV tại các địa bàn thực hiện dự án. Dự án sẽ được thực hiện tại 05 tỉnh, thành Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Cần Thơ và Vĩnh Long và kéo dài trong vòng 5 năm, từ 2011 – 2015.

Ban Quản lý Dự án tiểu thành phần ISDS đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho các vị trí cán bộ dự án, cán bộ điều phối dự án khu vực, kế toán dự án làm việc toàn thời gian cho Ban quản lý dự án tại Hà Nội.

1/ Vị trí Cán bộ dự án

Tên vị trí: Cán bộ Dự án, Ban QLDA tiểu thành phần ISDS, “Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng, Chống HIV/AIDS”

Số lượng: 02 người

Nhiệm vụ:

Cán bộ dự án chiu trách nhiệm chính trong việc điều phối và quản lý, theo dõi thực hiện các hoạt động của dự án tại cấp tỉnh. Cán bộ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Đại diện cho BQLDA tiểu thành phần ISDS liên hệ với các đối tác địa phương và các tổ chức cộng đồng/ các nhóm tự lực để xúc tiến các hoạt động của dự án theo kế hoạch đề ra tại tỉnh dự án;
 2. Hỗ trợ cán bộ điều phối khu vực của dự án trong việc thương thảo và ký kết hợp đồng với đối tác thực hiện tại các tỉnh dự án thuộc khu vực phụ trách. Đảm bảo các điều khoản và cam kết của hợp đồng được thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra;
 3. Lập kế hoạch theo dõi và giám sát hoạt động của các tổ chức thực hiện;
 4. Hợp tác chặt chẽ với đối tác để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các hoạt động;
 5. Điều phối và giám sát hoạt động của các đối tác thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh dự án;
 6. Tổ chức các chuyến giám sát và hỗ trợ hoạt động cho các đối tác thực hiện dự án theo lịch trình đề ra trong kế hoạch hoạt động của dự án tiểu thành phần;
 7. Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thờicho các đối tác thực hiện dự án trong quá trình triển khai các hoạt động thường xuyên như tham gia đào tạo, cung cấp dịch vụ cho đối tượng, huy động nhân lực và quản lý nguồn tài trợ. Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho các đối tác địa phương trong giải quyết những vướng mắc, khó khăn xảy ra trong quá trình thực hiện các hoạt động dự án tại địa bàn tỉnh do mình phụ trách;
 8. Tổ chức giám sát và hỗ trợ thường xuyên cho các đối tác thực hiện dự án tại địa bàn theo lịch trình đề ra trong kế hoạch dự án;
 9. Giám sát và thúc đẩy đối tác địa phương nộp báo cáo tiến độ đúng hạn. Tổng hợp các báo cáo của các đối tác thực hiện và làm báo cáo kết quả và tiến độ hoạt động của dự án tại địa bản do mình phụ trách theo yêu cầu báo cáo và thời hạn báo cáo do BQL dự án đề ra;
 10. Báo cáo kịp thời những khó khăn, thách thức hoặc những vấn đề nảy sinh trong khi thực hiện dự án lên Điều phối viên khu vực của dự án;
 11. Báo cáo trực tiếp tới Điều phối viên khu vực của dự án;
 12. Tham gia giao ban và báo cáo tiến độ thường kỳ với BQLDA tiểu thành phần ISDS.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn, chuyên nghành xã hội học, dân số học, tâm lý học, ngành y tế/y tế công cộng, hoặc ngành công tác xã hội;
 • Có kinh nghiệm làm việc về các dự án can thiệp trong lĩnh vực phòng chống HIV, đặc biệt là kinh nghiệm làm việc với các tổ chức cộng đồng và các nhóm dễ bị tổn thương (như người có HIV, phụ nữ, trẻ em nhiễm/ bị ảnh hưởng bởi HIV, người nghiện ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ tình dục với nam);
 • Có kinh nghiệm trong làm việc với/ hoặc hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự (NGO trong nước, tổ chức cộng đồng);
 • Có khả năng làm việc độc lập, đề ra các sáng kiến và quản lý nhiều hoạt động diễn ra đồng thời;
 • Có khả năng đi công tác địa phương tới tỉnh dự án một cách thường xuyên;
 • Ký năng làm việc nhóm tốt, khả năng thích nghi cao trong môi trường nhiều áp lực;
 • Có khả năng truyền đạt các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả và thuyết phục;
 • Khả năng truyền đạt kiến thức thông qua đào tạo và huấn luyện;
 • Khả năng quản lý nhiều hoạt động dự án khác nhau một cách hiệu quả, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt;
 • Khả năng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức;
 • Tiêng Anh đọc /hiểu và giao tiếp tốt;
 • Khả năng viết và thuyết trình tốt;
 • Tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm máy tính liên quan như chương trình quản lý dữ liệu, phần mềm văn bản WORD, EXCEL.

2/ Vị trí Cán bộ điều phối dự án khu vực

Tên vị trí: Điều phối viên khu vực, Ban QLDA tiểu thành phần ISDS, “Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng, Chống HIV/AIDS”

Số lượng: 01 người

Nhiệm vụ:

Cán bộ điều phối khu vực của dự án chiu trách nhiệm chính trong việc điều phối và quản lý, theo dõi thực hiện các hoạt động của dự án tại các tỉnh của dự án thuộc khu vực phía Bắc hoặc các tỉnh dự án thuộc khu vực phía Nam.

Cán bộ điều phối khu vực của dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Đại diện cho BQLDA tiểu thành phần ISDS liên hệ với các đối tác địa phương và các tổ chức cộng đồng/các nhóm tự lực để xúc tiến các hoạt động của dự án theo kế hoạch đề ra tại các tỉnh dự án thuộc khu vực mình phụ trách;
 2. Hỗ trợ BQLDA xúc tiến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với đối tác thực hiện tại các tỉnh dự án thuộc khu vực phụ trách;
 3. Điều phối và giám sát các hoạt động của các cán bộ dự án cấp tỉnh.Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho các cán bộ dự án cấp tỉnh để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các hoạt động;
 4. Giám sát hoạt động của các cán bộ dự án các tỉnh và theo dõi hoạt động của các đối tác thực hiện dự án tại địa bàn các tỉnh thuộc khu vực dự án phụ trách. Theo dõi kết quả triển khai hoạt động dự án của các tổ chức thực hiện tại các tỉnh thuộc khu vực phụ trách;
 5. Tham gia các chuyến giám sát và hỗ trợ hoạt động cho các đối tác thực hiện dự án theo lịch trình đề ra trong kế hoạch hoạt động của dự án tiểu thành phần;
 6. Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho các đối tác thực hiện dự án trong quá trình thực hiện các công việc thường xuyên như tham gia tập huấn, hợp tác với chính quyền địa phương, cung cấp dịch vụ, huy động nhân lực và quản lý nguồn tài trợ. Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho cán bộ dự án cấp tỉnh và các đối tác địa phương trong giải quyết những vướng mắc, khó khăn xảy ra trong quá trình thực hiện các hoạt động dự án tại địa bàn các tỉnh khu vực mình phụ trách;
 7. Giám sát và thúc đẩy cán bộ dự án cấp tỉnh nộp báo cáo tiến độ đúng hạn. Tổng hợp các báo cáo của các cán bộ dự án cấp tỉnh và làm báo cáo kết quả và tiến độ hoạt động của dự án tại khu vực do mình phụ trách theo yêu cầu báo cáo và thời hạn báo cáo do BQL dự án đề ra;
 8. Báo cáo kịp thời những khó khăn, thách thức hoặc những vấn đề nảy sinh trong khi thực hiện dự án lên cán bộ Quản lý Dự án;
 9. Báo cáo trực tiếp tới cán bộ Quản lý Dự án;
 10. Tham gia giao ban và báo cáo tiến độ thường kỳ với BQLDA tiểu thành phần ISDS.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn, chuyên nghành xã hội học, dân số học, tâm lý học, ngành y tế/y tế công cộng, hoặc ngành công tác xã hội;
 • Có it nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc về các dự án can thiệp trong lĩnh vực phòng chống HIV, đặc biệt là kinh nghiệm làm việc với các tổ chức cộng đồng và các nhóm dễ bị tổn thương (như người có HIV, phụ nữ, trẻ em nhiễm/ bị ảnh hưởng bởi HIV, người nghiện ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ tình dục với nam);
 • Có khả năng quản lý và điều phối nhiều hoạt động của dự án và nhiều đối tác khác nhau một cách hiệu quả;
 • Có khả năng làm việc độc lập, đề ra các sáng kiến; khả năng phân tích và giải quyết vấn đề /giải quyết công việc một cách hợp lý;
 • Có khả năng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức;
 • Có khả năng đi công tác địa phương tới tỉnh dự án một cách thường xuyên;
 • Ký năng làm việc nhóm tốt, khả năng thích nghi cao trong môi trường nhiều áp lực;
 • Có khả năng truyền đạt các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả và thuyết phục;
 • Khả năng truyền đạt kiến thức thông qua đào tạo và huấn luyện;
 • Tiêng Anh đọc /hiểu và giao tiếp và viết tốt;
 • Khả năng viết báo cáo dự án và thuyết trình tốt;
 • Tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm máy tính liên quan như chương trình quản lý dữ liệu, phần mềm văn bản WORD, EXCEL.

3/ Vị trí Kế toán dự án

Tên vị trí: Kế toán dự án

Số lượng: 01 người

Nhiệm vụ:

Kế toán dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Theo dõi tình hình thực hiện dự án;

2. Dự toán ngân sách, xây dựng hạn mức, kiểm soát chi phí thực hiện dự án;

3. Tổng hợp, hạch toán chi tiết dự án;

4. Hỗ trợ các công việc chung của phòng kế toán;

5. Các công việc khác có liên quan.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán dự án ODA về xã hội
 • Năng động, nhiệt tình, cẩn trọng, có tinh thần làm việc tập thể.
 • Thành thao tin học văn phòng và các phần mềm kế toán
 • Có kỹ năng tổng hợp, báo cáo
 • Sử dụng được tiếng Anh trong côgn việc
 • Ưu tiên các ứng viên đã làm kế toán cho các tổ chức phi chính phủ làm về lĩnh vực xã hội, các dự án ODA

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Quyền lợi:

 • Trả lương thích đáng với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm làm việc
 • Được tổ chức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
 • Môi trường làm việc thân thiện, năng động
 • Có nhiều cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Nơi làm việc: Hà Nội và tỉnh dự án.

Ngày bắt đầu làm việc: Ngay lập tức sau khi phỏng vấn.

Mức lương: Theo ngân sách của dự án và theo năng lực của ứng viên, sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ bao gồm:

 • CV ghi rõ quá trình học tập và công tác
 • Thư xin việc trong đó nêu rõ lí do ứng tuyển
 • Bản sao các bằng cấp liên quan.

Thời hạn nộp hồ sơ: hết ngày 31/5/2011.

Vui lòng gửi hồ sơ vào địa chỉ email: nthaolinh@gmail.com;

Hoặc liên hệ với Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội – ISDS (gặp Ms.Thảo Linh)

Phòng 225, cầu thang 11, CT5, Khu Sông Đà – Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, Hà Nội

ĐT: 04.3782 0058.