Plan tuyển Điều phối viên

Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển 01 Điều phối phát triển cộng đồng và 01 Điều phối xây dựng quan hệ, làm việc tại Kontum.

Ứng viên quan tâm liên hệ email vnm.hrd@plan-international.org trước ngày 30/12/2016.