Bảo tồn lim xanh ở VQG Bến En

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự án "Bảo tồn và phát triển loài Lim xanh (<i>Erythrophleum fordii</i> Oliv) tại Vườn quốc gia Bến En".

Báo Nông Nghiệp ngày 11/03/2011 cho biết, mục tiêu của dự án là bảo tồn nguyên trạng, từng bước phát triển về số lượng, chất lượng loài Lim xanh; xác định hiện trạng quần thể, các tác động vào quần thể Lim xanh; xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học, sinh thái của loài Lim xanh; xây dựng phương án bảo tồn nguyên vị và chuyển vị loài Lim xanh; phục hồi cây Lim xanh cổ thụ ở Vườn quốc gia Bến En.

Tổng kinh phí của dự án này là 1,819 tỉ đồng, được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2013.