Bắc Giang: Quy hoạch vùng rau an toàn và rau chế biến

ThienNhien.Net – Tỉnh Bắc Giang vừa xây dựng Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn và rau chế biến đến năm 2020, nhằm hình thành được các vùng rau an toàn và rau chế biến với quy mô ngày càng lớn, để không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường trong tỉnh, cung ứng cho thị trường ngoài tỉnh mà còn hướng tới xuất khẩu.

Cụ thể trong giai đoạn năm 2015-2020 sẽ hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và kỹ thuật cần thiết của 30 xã vùng quy hoạch và một số vùng khác có truyền thống, tiềm năng trong sản xuất rau; đáp ứng được 100% nhu cầu về công suất tiêu thụ của các nhà máy chế biến trong tỉnh. Vùng quy hoạch sẽ giúp cho 181,5 nghìn lao động có việc làm thường xuyên chiếm 16% lực lượng lao động nông thôn của tỉnh; giá trị sản xuất đạt từ 81- 172 triệu đồng/ha/năm.

Đến năm 2020 sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng và phát triển ổn định về diện tích rau an toàn và rau chế biến với tổng diện tích quy hoạch đạt 7.503 ha, diện tích gieo trồng đạt 13.674 ha, giá trị sản xuất đạt khoảng trên 165-265 triệu đồng/ha/năm.

UBND tỉnh chủ trương, vùng quy hoạch rau sẽ được hỗ trợ 40% kinh phí xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký mã số, mã vạch và kinh phí quảng bá, xây dựng thương hiệu và các hoạt động xúc tiến thương mại; hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hệ thống tiêu thụ rau an toàn…

Bên cạnh đó, người sản xuất còn được tạo điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi (theo quy định hiện hành) với thời gian vay vốn phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh để phát triển sản xuất.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư Quy hoạch này vào khoảng 619.806 triệu đồng.