Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý tiếp tục bố trí vốn để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 cho các nhiệm vụ: khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và trồng mới.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bố trí vốn cho khoán bảo vệ 2.260.000 ha rừng (đã bao gồm các huyện 30a); khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh 400.000 ha (trong đó khoanh nuôi mới 50.000 ha); trồng mới 200.000 ha (trong đó 36.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 164.000 ha rừng sản xuất).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính cân đối bảo đảm vốn cho việc thực hiện nội dung, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2010 nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2011 – 2015, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện cơ chế của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Trong đó, điều chỉnh bổ sung về suất đầu tư cho trồng rừng phòng hộ, đặc dụng là 15 triệu đồng/ha/5 năm (bao gồm 1 năm trồng và 4 năm chăm sóc), khoán bảo vệ khoanh nuôi, tái sinh rừng tự nhiên là 0,2 triệu đồng/ha/năm; mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất áp dụng trên cơ sở phù hợp với giá cả thực tế của các địa phương.

Theo chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020, nước ta đặt mục tiêu đến năm 2010, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 42-43% và 47% vào năm 2020.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng các Bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2015 trên cơ sở tổng kết việc tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thời kỳ 1998 – 2010, để có căn cứ chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2015.

Được biết, năm 2010 là năm cuối thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Theo tính toán sơ bộ, đến cuối năm nay cả nước có 13.390.000 ha rừng; 2.850.000 ha đất trống quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp.

Trong số diện tích đất trống đã quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp của rừng phòng hộ, đặc dụng có 550.000 ha có thể khoanh nuôi để thành rừng (hiện đã khoanh nuôi 350.000 ha).