Nâng cấp Cục Địa chất và Khoáng sản thành Tổng cục

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Cục Địa chất và Khoáng sản sẽ được nâng cấp thành Tổng cục. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2010.


Như vậy, đây sẽ là 1 trong 4 Tổng cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (bao gồm: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất đai và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản).

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cũng như của 3 Tổng cục còn lại.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản, địa chất; tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, phát hiện mỏ; thăm dò khoáng sản trên phạm vi cả nước.