Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai việc xây dựng Quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, sông Cầu, sông Nhuệ – sông Đáy, làm cơ sở cho các hoạt động bảo vệ môi trường tổng thể của lưu vực sông. Đồng thời, yêu cầu Bộ phải sớm trình Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.


Xử lý triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, đôn đốc các địa phương xử lý triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt các cơ sở nằm trong kế hoạch phải xử lý trong năm 2010 theo kế hoạch của Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông.

Trước tháng 06/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ Nghị định quy định về các loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm cần cấm hoặc hạn chế đầu tư trên địa bàn các lưu vực sông.

Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc các lưu vực sông gửi các Ủy ban lưu vực sông.

Tăng nhân lực bảo vệ môi trường lưu vực sông

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thuộc các lưu vực sông chủ động đề xuất kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông.
UBND các tỉnh, thành phố thuộc các lưu vực sông khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đề án lưu vực sông, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông trên địa bàn.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ủy ban lưu vực sông thời gian qua, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban lưu vực sông hoặc đề xuất mô hình quản lý mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12/2010.