Sớm hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa lại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.


Theo đó, Dự thảo Nghị định cần được chỉnh sửa theo hướng: Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chính thức bằng văn bản với dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý của tỉnh đã được UBND tỉnh lập, thẩm định, trước khi trình Thủ tướng quyết định thành lập.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo trực tiếp rà soát, đối chiếu lần cuối Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học, nếu có kiến nghị sửa đổi, bổ sung thì báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/05/2010 để xem xét ký ban hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Dự thảo Nghị định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng với Nghị định này sau khi được ban hành.