Điều chỉnh tăng đất lâm nghiệp ở Lạng Sơn

ThienNhien.Net – Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009-2010 của tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, so với hiện trạng năm 2008, diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh sẽ tăng thêm 59.175 ha.


Cụ thể, trong tổng số gần 60 nghìn ha đất lâm nghiệp tăng thêm nói trên, năm 2009 diện tích đất lâm nghiệp tăng 23.929 ha, số diện tích còn lại là 35.246 ha sẽ tăng trong năm 2010. Các loại đất nông nghiệp khác (đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản) cũng được điều chỉnh tăng nhưng không đáng kể. Như vậy, sau khi điều chỉnh, diện tích đất nông nghiệp sẽ chiếm 69,74% diện tích đất toàn tỉnh.

Ngoài ra, diện tích đất phi nông nghiệp của tỉnh cũng sẽ được điều chỉnh tăng từ 39.467 ha lên 47.088 ha, chiếm 5,66% diện tích đất toàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2009-2010, sẽ có 7.524 ha đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Trong nội bộ đất nông nghiệp cũng có sự chuyển đổi cơ cấu sử dụng, cụ thể 1.245 ha đất rừng sản xuất sẽ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng.

Nghị quyết nêu rõ, UBND tỉnh Lạng Sơn phải có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.