2010: Bắc Kạn trồng mới hơn 10.000 ha rừng

ThienNhien.Net – Năm 2010, tỉnh Bắc Kạn đề ra kế trồng 8.200 ha rừng tập trung, trong đó có 915 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất sử dụng vốn Chương trình năm triệu ha rừng. Ngoài ra, các doanh nghiệp và nhân dân cũng sẽ đầu tư trồng khoảng 2.000 ha rừng sản xuất.


Hiện các cơ sở gieo ươm giống trên địa bàn đã chuẩn bị đủ 21 triệu cây giống, trong đó, chiếm số lượng nhiều nhất là giống cây mỡ (17,5 triệu cây), cây keo (4 triệu cây). Các giống cây còn lại (0,5 triệu cây) cũng sinh trưởng và phát triển khá tốt.

 

Ðược biết, để thu hút đầu tư trồng rừng sản xuất, Bắc Kạn đã xây dựng 3 phương án. Một là, doanh nghiệp thuê đất để trồng rừng đối với đất chưa giao cho ai quản lý. Hai là, doanh nghiệp liên kết với dân để trồng rừng và cuối cùng là doanh nghiệp mua đất của dân để trồng rừng sản xuất, trong đó tỉnh khuyến khích phương án một và hai.

Theo số liệu thống kê, năm 2009, Bắc Kạn đã trồng được 5.148 ha rừng, đạt 190,67% kế hoạch, trong đó riêng dự án 661 là 3.175 ha, cây nguyên liệu 457 ha, rừng nguyên liệu do dân tự trồng hơn 800 ha, rừng cây đặc sản lâu niên 716 ha.