Đà Nẵng: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2010 trên địa bàn thành phố.


Cụ thể như sau, tỷ lệ phần trăm (%) trên đơn giá tiêu thụ nước máy đối với từng đối tượng: hộ gia đình là 17%, cơ quan hành chính sự nghiệp 16%, cơ sở kinh doanh ngành sản xuất vật chất và cơ sở kinh doanh ngành dịch vụ 18%.

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hàng tháng được xác định theo tỷ lệ (%) trên đơn giá tiêu thụ nước máy và được tính theo công thức: F = G x V x T (đồng/tháng); trong đó:

F: Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (đồng/tháng)

G: Đơn giá tiêu thụ nước máy (đồng/m3, thực hiện theo quy định hiện hành của UBND thành phố Đà Nẵng về đơn giá tiêu thụ nước máy trên địa bàn thành phố nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

V: Khối lượng nước máy tiêu thụ trong tháng (m3)

T: Tỷ lệ (%) trên đơn giá tiêu thụ nước máy áp dụng cho từng đối tượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Quyết định này.

Khi xác định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên một mét khối (m3) nước máy cung cấp cho khách hàng, cơ quan thu phí được làm tròn số đến hàng đơn vị.

Quy định này sẽ được áp dụng từ tháng 04/2010, hy vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường ở Đà Nẵng.