Quản lý chất thải nguy hại ở Nam Định – một mô hình thành công

ThienNhien.Net – Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, Nam Định cũng gặp phải những khó khăn trong vấn đề xử lý chất thải nguy hại. Trước thực trạng đó, từ năm 2003 chính phủ Thụy Sỹ đã tài trợ dự án “Quản lý chất thải nguy hại tỉnh Nam Định” nhằm giúp tỉnh giảm thiểu chất thải thông qua công nghệ sản xuất sạch hơn, hỗ trợ giảm nhẹ mối đe dọa tiềm tàng của chất thải nguy hại, đồng thời nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý liên quan.


Với tổng số vốn đầu tư hơn ba triệu USD, Dự án bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn I từ tháng 8/2003 đến tháng 7/2007 và giai đoạn II từ 8/2007 đến tháng 12/2009.

Giai đoạn I của dự án đã kết thúc và đạt được các mục tiêu đã đặt ra là xác định và thực hiện hệ thống quản lý môi trường lành mạnh đối với chất thải nguy hại tại tỉnh nhà, bảo vệ sức khỏe và môi trường cho người dân và hỗ trợ công nghiệp phát triển bền vững. Cụ thể, trong giai đoạn I, Dự án đã phân tích thể chế và khung pháp lý, đồng thời thực hiện Chiến lược quản lý chất thải nguy hại.

Giai đoạn II của dự án có mục tiêu tăng cường năng lực của Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở liên quan và các tổ chức quần chúng, các cơ sở sản xuất nhà nước và tư nhân…. góp phần thực hiện Chiến lược quản lý chất thải nguy hại và thực hiện các ưu tiên về sức khỏe con người và môi trường.

Trong một hợp phần, Dự án đã thực hiện các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở làng nghề Vân Chàng và làng nghề Bình Yên thông qua tập huấn, nâng cao ý thức quản lý chất thải nguy hại cho người dân; cho dân vay vốn để xây dựng nhà vệ sinh; lắp đặt quạt hút để giảm thiểu khói bụi; hỗ trợ thành lập đội thu gom rác thải; xây hố ga thu nước thải, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước…

Sau 6 năm triển khai, Dự án đã mang lại những hiệu quả rõ rệt. Mô hình của Dự án vì thế cần được nhân rộng để mang lại những lợi ích thiết thực cho môi trường và người dân ở nhiều địa phương khác trên cả nước.