Tham vấn Dự thảo “Biện pháp công trình và thích nghi với lũ”

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ Hợp phần 2 của Chương trình Quản lý và Giảm nhẹ Lũ do Ủy hội sông Mê Kông Quốc tế (MRC) triển khai, ngày 21/01/2010, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo tham vấn quốc gia về Dự thảo báo cáo cuối cùng của Hợp phần đã được tổ chức. Mục tiêu của Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của Việt Nam nhằm tiến tới việc hoàn thiện báo cáo nêu trên.


“Biện pháp công trình và thích nghi với lũ” là Dự thảo báo cáo cuối cùng của Hợp phần 2 Chương trình Quản lý và Giảm nhẹ Lũ, có mục tiêu giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương của người dân sống ở vùng hạ lưu sông Mê Kông trước những tác động tiêu cực của lũ và xây dựng năng lực về quản lý bền vững rủi ro lũ tại Ủy hội sông Mê Kông Quốc tế, Ban thư ký Ủy hội, Các Ủy ban sông Mê Kông quốc gia cùng các cơ quan chuyên ngành liên quan của quốc gia.

Tại Hội thảo tham vấn cho Dự thảo báo cáo Hợp phần này, đã có nhiều ý kiến đóng góp hữu ích nhằm nâng cao chất lượng của dự thảo báo cáo, cụ thể là về nội dung kỹ thuật và bố cục. Tất cả các ý kiến sẽ được tiếp thu và chỉnh sửa trong báo cáo cuối cùng của Hợp phần.

Dự kiến, kết quả của Hợp phần 2 sẽ có thể đóng góp trên phương diện tăng cường năng lực, trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Việt Nam.

Tiếp sau hội thảo tham vấn quốc gia này, một hội thảo tham vấn khu vực về Dự thảo báo cáo cuối cùng của Hợp phần 2 – “Biện pháp công trình và thích nghi với lũ” sẽ được tổ chức tại Viên Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân, trong 2 ngày 01 và 02/02/2010.