Bản đồ nhạy cảm môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

ThienNhien.Net – Sáng 06/01 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo xây dựng Bản đồ nhạy cảm môi trường và Dự thảo kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hội thảo nhằm báo cáo kết quả công tác điều tra tổng hợp nguồn lợi tự nhiên và kinh tế – xã hội, xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường (tỷ lệ 1/50.000), nguy cơ gây sự cố tràn dầu và xác định hướng lan truyền dầu ngoài khơi và trên hệ thống sông, rạch; đồng thời, lấy ý kiến về Dự thảo Kế hoạch ƯPSCTD trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí đã trình bày những nội dung cơ bản của các báo cáo xây dựng Bản đồ nhạy cảm môi trường và Dự thảo Kế hoạch ƯPSCTD trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong việc cập nhật thông tin, số liệu mới nhất; xây dựng phù hợp cơ cấu tổ chức Ban chỉ huy ƯPSCTD; bổ sung một số Sở, ngành liên quan; hợp lý hóa trình tự ứng phó sự cố tràn dầu…

Qua buổi hội Hội thảo, Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cũng đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu nhằm hoàn chỉnh Kế hoạch ƯPSCTD trên địa bàn tỉnh Cà Mau để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.