Đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường

ThienNhien.Net – Đầu tháng 12 vừa qua, Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐTNMT về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường.


Theo đó, để thúc đẩy đổi mới cơ chế quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động vận dụng các quy luật khách quan, khả năng tự điều tiết của kinh tế thị trường, tăng cường áp dụng các cơ chế, công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực tư duy, nghiên cứu và phân tích kinh tế trong ngành tài nguyên môi trường, Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trương đẩy mạnh kinh tế hoá ngành tài nguyên và môi trường.
Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết nêu rõ: (i) Thực sự coi tài nguyên là nguồn lực ngày càng khan hiếm cần phải được thị trường hoá, coi bảo vệ môi trường là thước đo hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động kinh tế, có thể hạch toán toàn diện và đầy đủ để phát triển bền vững đất nước; (ii) bảo đảm sự đồng bộ và nhất quán giữa phương thức quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (iii) đổi mới cơ chế, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính là các nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường; (iv) con người là trung tâm, là nhân tố quyết định của quá trình đẩy mạnh kinh tế hoá ngành tài nguyên và môi trường, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mục tiêu của đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường là hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy ngành tài nguyên và môi trường phát triển nhanh, bền vững, đồng bộ với tiến trình phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng tầm đóng góp và vị thế của ngành trong nền kinh tế quốc dân, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Để thực hiện các quan điểm và mục tiêu nêu trên, Nghị quyết đã đưa ra các nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời đề ra các giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện.

Toàn văn của Nghị quyết xem tại đây.