Việt Nam có thêm một Khu dự trữ sinh quyển thế giới

ThienNhien.Net – Ngày 26/05/2009, vào lúc 11 giờ 20 phút (theo giờ Hàn Quốc), UNESCO đã bỏ phiếu công nhận Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (Việt Nam) là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có tổng diện tích tự nhiên 41. 862 ha. Trong đó diện tích phần trên đất liền 15. 262 ha, diện tích phần ven biển 26. 600 ha. Có hệ sinh thái rất đa dạng, gồm 93 loài thực vật thuộc 38 họ, đước là cây chủ yếu. Động vật có 28 loài thú thuộc 13 họ; 6 loài lưỡng cư thuộc 4 họ; 34 loài bò sát thuộc 14 họ; trong đó có rất nhiều loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ IUCN.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có mục tiêu bảo tồn lâu dài mẫu chuẩn sinh thái có tầm quan trọng quốc gia, khu vực và thế giới; phục vụ các hoạt động tham quan, du lịch sinh thái và hợp tác quốc tế, xây dựng và thực nghiệm các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng ngập mặn, phát huy giá trị và chức năng kinh tế của hệ sinh thái đất ngập nước; bảo vệ đa dạng sinh học.

Theo tiêu chí của UNESCO, để được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới phải là khu vực có nhiều hệ sinh thái đại diện cho những vùng địa lý sinh học chính, kể cả mức độ suy giảm do tác động của con người; có ý nghĩa về bảo tồn đa dạng sinh học; có cơ hội để thể hiện tiếp cận phát triển bền vững cho một vùng; có diện tích thích hợp để thực hiện 3 chức năng của khu Dự trữ sinh quyển trong 3 vùng (lõi, đệm và chuyển tiếp); có cơ chế thực hiện sự tham gia của cộng đồng được thể hiện trong cơ chế, chính sách, kế hoạch quản lý, các chương trình nghiên cứu, giám sát, giáo dục và đào tạo.

Việc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng ngập nước, bảo tồn các giá trị nhân văn phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.