Chương trình 5 triệu ha rừng: Cần đẩy mạnh tiến độ và hiệu quả

ThienNhien.Net – Trong thời gian qua, các Bộ, ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu từ nay đến năm 2010 phải trồng mới gần 368.000 ha rừng còn lại, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tăng cường các biện pháp thực hiện hiệu quả Dự án này.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ, đặc dụng. Hàng năm, các chỉ tiêu kế hoạch được cụ thể hóa vào Nghị quyết của các cấp ủy, Hội đồng nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch trồng mới 5 triệu ha rừng đã được giao đến năm 2010 của địa phương mình.

Các địa phương chỉ đạo việc rà soát, xây dựng các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, dự kiến kế hoạch khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng mới… cho 2 năm 2009 và 2010, có địa điểm, địa danh cụ thể trên bản đồ và trên thực tế trong các dự án cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tiếp tục tuyên truyền giáo dục nhân dân làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi xâm hại rừng.

Một trong những biện pháp quan trọng là cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực để người dân miền núi trồng rừng thay thế cho sản xuất nương rẫy… đồng thời tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình chủ động trồng rừng và hưởng lợi từ rừng.

Trong quý I/2009, giao kế hoạch vốn 3 năm 2009 -2011 để các địa phương chủ động thực hiện, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ còn lại đến năm 2010 theo Nghị quyết 73/2006/QH11 của Quốc hội.