Tăng cường quản lý khai thác đá hoa trắng tại Nghệ An

ThienNhien.Net – Để tăng cững công tác quản lí đối với quá trình thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản đá hoa trắng tại tỉnh Nghệ An, ngày 13/10/2008 Phó thủ tướn Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

Theo đó ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phải tổ chức ngay việc rà soát, kiểm tra kỹ để cấp phép lại đối với những giấy phép khai thác khoáng sản đá hoa trắng do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã cấp nhưng chưa đúng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. Đối với những khu vực khoáng sản đá hoa trắng chưa được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt trữ lượng, doanh nghiệp phải tổ chức thăm dò.

Đồng thời tổ chức rà soát, kiểm tra năng lực các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xuất khẩu khoáng sản đá hoa trắng; quy định cụ thể khu vực bến cảng, nơi tập kết hàng hóa đá hoa trắng, bảo đảm các quy định về thủ tục xuất khẩu.

Khẩn trương hoàn thành việc lập, phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đá hoa trắng trên địa bàn do tỉnh quản lý, khoanh định và phê duyệt các khu vực cấm, tạm cấm, hạn chế hoạt động khoáng sản.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc lập, phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá hoa trắng, fespat, kaolin, mangnesite đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An rà soát, chấn chỉnh công tác cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đá hoa trắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và các pháp luật khác có liên quan.