Ra mắt Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Nội

Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/10/2007, nhằm tạo điều kiện huy động vốn của toàn xã hội vào việc cải thiện chất lượng môi trường của Thủ đô.

Quỹ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường và Nhà đất Hà Nội, có nhiệm vụ huy động các nguồn tài chính để tạo nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường, hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Ðối tượng được hỗ trợ tài chính từ Quỹ là các tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án như các dự án xử lý chất thải, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; dự án giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải khu công nghiệp, khu đô thị, bệnh viện, ngoại thành, chăn nuôi và làng nghề… 

Vốn điều lệ của quỹ có 20 tỷ đồng do ngân sách thành phố Hà Nội cấp và tiếp nhận vốn điều lệ của dự án quốc gia VIE/97/2007 (hơn 1,4 tỷ đồng).