20 loài tảo gây hại trong vùng nuôi thủy sản ven biển

Trong đề tài điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại ở một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ven biển do Tiến sĩ Chu Văn Thuộc ở Viện Tài nguyên và Môi trường biển làm chủ nhiệm, đã phát hiện được 61 loài tảo độc hại ở vùng ven biển Việt Nam, trong đó có khoảng 20 loài thuộc nhóm loài tảo gây hại.

Theo nhóm nghiên cứu, tảo độc, tảo gây hại sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng môi trường thủy vực như làm giảm nồng độ ôxy hòa tan, tăng hàm lượng ammoniac, cạnh tranh dinh dưỡng với các loài khác trong thủy vực, hay làm ô nhiễm chất hữu cơ mạnh, từ đó gây hại cho các thủy sinh vật.

Các nhà khoa học đã đề xuất một số giải pháp quản lý giảm thiểu tác hại do tảo độc, tảo gây hại cho vùng nuôi thủy sản ven biển như xây dựng chương trình quan trắc quốc gia về tảo độc hại; giảm thiểu các chất dinh dưỡng trong thủy vực nhằm hạn chế sự phát triển của loài tảo này.