Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) cần tuyển 03 vị trí trợ lý dự án

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) đang cần tuyển dụng cho 03 vị trí làm trợ lý dự án/chương trình. Thông tin chi tiết như sau:

1. Trợ lý Ban – Ban Du lịch Sinh thái – Phòng Phát triển Cộng đồng
Lĩnh vực: Phi Chính phủ – Du lịch sinh thái
Mã công việc P.A-D03.01
Tên đầy đủ Công ty: Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)
Nơi làm việc: Hà Nội

Mô tả về Công ty: Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) được thành lập từ năm 2003, là một tổ chức phi chính phủ hoạt động và cống hiến trong lĩnh vực bảo tồn biển và phát triển bền vững khu vực ven biển tại Việt Nam. MCD nhận thấy rõ sự gắn kết và mối quan hệ tương tác giữa cộng đồng ven biển và các hệ sinh thái biển. Môi trường biển và ven biển là nơi đem lại công ăn việc làm, thực phẩm và các dịch vụ sinh thái do đó cần phải được bảo vệ nhằm đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương. Sự suy thoái của hệ sinh thái biển sẽ làm giảm cơ hội phát triển của cộng đồng ven biển trong hiện tại cũng như tương lai, do đó mục tiêu của MCD là hỗ trợ cộng đồng đảm bảo hài hoà giữa bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội.

Cỡ số nhân viên của Công ty: 20

Mô tả công việc:
– Hỗ trợ Ban Du lịch sinh thái thuộc Phòng Phát triển Cộng đồng trong các công tác chuyên môn về phát triển du lịch sinh thái tại các địa bàn hoạt động của Ban
– Trợ giúp Ban Du lịch sinh thái trong việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và báo cáo về các hoạt động dự án của MCD (bao gồm cả đi công tác thực địa).
– Lập kế hoạch và quản lý các chuyến công tác bao gồm chuẩn bị kế hoạch làm việc, soạn và gửi công văn cho đối tác, bố trí và tổ chức hậu cần và các công việc tài chính kế toán liên quan.
– Chuẩn bị các văn bản và báo cáo liên quan đến các hoạt động của ban: biên bản cuộc họp, báo cáo hoạt động, báo cáo thực địa,…
– Dịch các tài liệu và ấn bản phẩm từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại
– Hỗ trợ dịch thuật cho chuyên gia tư vấn nước ngoài trong một số cuộc họp, hoạt động (nếu có yêu cầu).
– Thực hiện một số hoạt động khác theo yêu cầu của Ban

Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học các ngành du lịch, văn hoá, nhân văn
– Nói và viết tiếng Việt, tiếng Anh thông thạo (có thể phiên dịch và biên dịch)
– Có khả năng làm việc theo nhóm cũng như làm việc độc lập
– Ham học hỏi
– Có kỹ năng giao tiếp
– Có kiến thức và kinh nghiệm về du lịch và các vấn đề liên quan đến môi trường
– Quốc tịch việt Nam

Trình độ học vấn: Đại học

Mức lương: Theo thoả thuận

Loại công việc: Trợ lý, thực tập, học việc

2. Trợ lý Ban – Ban Quản lý Nghề cá – Phòng Phát triển Cộng đồng
Lĩnh vực: Phi Chính phủ – Du lịch sinh thái
Mã công việc: P.A-D03.01
Tên đầy đủ Công ty: Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)
Nơi làm việc: Hà Nội

Mô tả về Công ty: Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) được thành lập từ năm 2003, là một tổ chức phi chính phủ hoạt động và cống hiến trong lĩnh vực bảo tồn biển và phát triển bền vững khu vực ven biển tại Việt Nam. MCD nhận thấy rõ sự gắn kết và mối quan hệ tương tác giữa cộng đồng ven biển và các hệ sinh thái biển. Môi trường biển và ven biển là nơi đem lại công ăn việc làm, thực phẩm và các dịch vụ sinh thái do đó cần phải được bảo vệ nhằm đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương. Sự suy thoái của hệ sinh thái biển sẽ làm giảm cơ hội phát triển của cộng đồng ven biển trong hiện tại cũng như tương lai, do đó mục tiêu của MCD là hỗ trợ cộng đồng đảm bảo hài hoà giữa bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội.

Cỡ số nhân viên của Công ty: 20

Mô tả công việc:
– Trợ giúp Ban Quản lý Nghề cá thuộc Phòng Phát triển Cộng đồng trong việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và báo cáo về các hoạt động dự án của MCD (bao gồm cả đi công tác thực địa).
– Lập kế hoạch và quản lý các chuyến công tác bao gồm chuẩn bị kế hoạch làm việc, soạn và gửi công văn cho đối tác, bố trí và tổ chức hậu cần và các công việc tài chính kế toán liên quan.
– Chuẩn bị các văn bản và báo cáo liên quan đến các hoạt động của Ban: biên bản cuộc họp, báo cáo hoạt động, báo cáo thực địa,…
– Tham gia vào các công việc kỹ thuật liên quan đến hoạt động nghề cá như điều tra đánh giá (sinh học, kinh tế – xã hội), thu thập và phân tích thông tin, viết báo cáo kỹ thuật…
– Dịch các tài liệu và ấn bản phẩm từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại
– Hỗ trợ dịch thuật cho chuyên gia tư vấn nước ngoài trong một số cuộc họp, hoạt động (nếu có yêu cầu).
– Thực hiện một số hoạt động khác theo yêu cầu của Ban

Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học các ngành môi trường, sinh học, thuỷ sản
– Nói và viết tiếng Việt, tiếng Anh thông thạo (có khả năng phiên dịch và biên dịch)
– Có khả năng làm việc theo nhóm cũng như làm việc độc lập
– Ham học hỏi
– Có kỹ năng giao tiếp
– Có kiến thức và kinh nghiệm về môi trường, nghề cá, thuỷ sản
– Quốc tịch việt Nam

Trình độ học vấn: Đại học

Mức lương: Theo thoả thuận

Loại công việc: Trợ lý, thực tập, học việc

3. Trợ lý Nghiên cứu – Phòng Nghiên cứu và Phát triển
Lĩnh vực: Phi Chính phủ – Môi trường biển – Sinh học
Mã công việc: P.A-D04
Tên đầy đủ Công ty: Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)
Nơi làm việc: Hà Nội

Mô tả về Công ty: Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) được thành lập từ năm 2003, là một tổ chức phi chính phủ hoạt động và cống hiến trong lĩnh vực bảo tồn biển và phát triển bền vững khu vực ven biển tại Việt Nam. MCD nhận thấy rõ sự gắn kết và mối quan hệ tương tác giữa cộng đồng ven biển và các hệ sinh thái biển. Môi trường biển và ven biển là nơi đem lại công ăn việc làm, thực phẩm và các dịch vụ sinh thái do đó cần phải được bảo vệ nhằm đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương. Sự suy thoái của hệ sinh thái biển sẽ làm giảm cơ hội phát triển của cộng đồng ven biển trong hiện tại cũng như tương lai, do đó mục tiêu của MCD là hỗ trợ cộng đồng đảm bảo hài hoà giữa bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội.

Cỡ số nhân viên của Công ty: 20

Mô tả công việc:
– Hỗ trợ phát triển mạng lưới Nghiên cứu viên (Các nhà khoa học, Chuyên gia, Sinh viên, Cộng đồng) và huy động nguồn lực để tiến hành các nghiên cứu theo yêu cầu
– Tham gia các nghiên cứu tại thực địa của MCD cùng với các chuyên gia và các thành viên khác trong nhóm.
– Hỗ trợ việc thu thập, cập nhật và phân tích các dữ liệu, hồ sơ liên quan
– Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nghiên cứu tại thực địa với các bên liên quan tại địa phương và cộng đồng địa phương.
– Hỗ trợ việc phối hợp giữa các phòng ban trong MCD và với các cộng tác viên theo yêu cầu
– Hỗ trợ việc xem xét các tài liệu và báo cáo liên quan của MCD
– Hỗ trợ phiên dịch và biên dịch theo yêu cầu
– Thực hiện một số hoạt động khác theo yêu cầu của Phòng

Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học
– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
– Có kỹ năng phân tích và báo cáo tốt
– Có kỹ năng xử lý dữ liệu
– Có kỹ năng nghiên cứu
– Nói và viết tiếng Việt, tiếng Anh thông thạo (có thể phiên dịch và biên dịch)
– Có khả năng làm việc theo nhóm cũng như làm việc độc lập
– Ham học hỏi, thích nghiên cứu
– Có kỹ năng giao tiếp
– Có kiến thức và kinh nghiệm về nghiên cứu ứng dụng, các phương pháp và các vấn đề liên quan đến môi trường
– Có kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động phát triển cộng đồng, các dự án nghiên cứu có định hướng môi trường được ưu tiên
– Quốc tịch việt Nam

Trình độ học vấn: Đại học

Mức lương: Theo thoả thuận ($120~$150)

Loại công việc: Trợ lý, thực tập, học việc

Người liên hệ: Nguyễn Phương Thảo. Địa chỉ email liên hệ cho ứng viên: npthao@mcdvietnam.org
Điạ chỉ: Phòng B1605, khu B, toà nhà M3-M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Số fax: 04-275 21 07
Website của Công ty www.mcdvietnam.org