Xây dựng Bảo tàng lịch sử tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

Bảo tàng lịch sử tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng trên diện tích 30ha nằm trong Công viên lịch sử văn hóa dân tộc thuộc địa bàn quận 9.

Đây là bảo tàng vùng bao gồm các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ mà trọng tâm là Thành phố Hồ Chí Minh. 

Với khoảng 5 triệu hiện vật, mẫu vật về thiên nhiên được trưng bày, Bảo tàng sẽ là một công trình văn hóa khoa học, một trung tâm nghiên cứu khoa học có ý nghĩa giáo dục. 

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động các nguồn lực chất xám và chuyên môn, kể cả nguồn lực hỗ trợ vốn đầu tư trong nước và nước ngoài trong từng giai đoạn để triển khai hiệu quả dự án này.