Giải thưởng Nước Stockholm 2008

Giải thưởng này được trao hàng năm cho các cá nhân và tổ chức có các hoạt động xuất sắc liên quan đến nước và nguồn nước thuộc các lĩnh vực như viện trợ, giáo dục và nâng cao nhận thức, công nghệ, quản lý hoặc khoa học. Hạn chót vào ngày: 30 – 9 – 2007. Thông tin chi tiết như sau:

Bất kỳ hoạt động hoặc yếu tố nào đóng góp vào việc cấp nước, bảo tồn và bảo vệ nguồn nước và cải thiện điều kiện cấp nước và nguồn nước, những hoạt động đóng góp vào việc gìn giữ và nâng cao môi trường và hệ sinh thái của trái đất đều có thể được đề cử.
 
Hạn chót vào ngày: 30 – 9 – 2007.
 Để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập vào trang web http://www.siwi.org/swp/swpnominate.html