Cấm trao đổi các thành phần chất thải nguy hại

Nghiêm cấm mua bán, cho tặng các thành phần chất thải có yếu tố nguy hại chưa qua xử lý là một trong các nội dung của công điện khẩn Bộ Y tế gửi sở y tế các địa phương ngày 30/08/07

Kiểm tra việc thu gom các chất thải có chứa các thành phần có thể tái chế như: nhựa, thuỷ tinh, giấy, kim loại, v.v… tại các khoa, phòng của cơ sở y tế. Nghiêm cấm mua bán, cho, tặng các thành phần chất thải có yếu tố nguy hại chưa qua xử lý.
Các bệnh viện cần xây dựng và cụ thể hoá quy trình thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý,tiêu huỷ chất thải y tế của đơn vị mình. Trách nhiệm quản lý chất thải và kiểm tra giám sát việc thực hiện cần được phân công cụ thể cho cán bộ quản lý.
Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu giám đốc sở y tế các địa phương kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trực thuộc.
Ngoài ra, sở y tế cần phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch quản lý và xử lý chất thải y tế cho toàn bộ các cơ sở y tế trên địa bàn. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo về Vụ Điều trị trước ngày 30/09/2007.
Được biết, trong quá trình thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế được Bộ Y tế ban hành ngày 27/08/1999, Cảnh sát Môi trường và Thanh tra Môi trường đã phát hiện và xử phạt một số bệnh viện chưa tuân thủ đúng quy chế, trong đó đã xảy ra hiện tượng nhân viên làm nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải bán cho cơ sở tái chế chất thải một số thành  phần chất thải y tế nguy hại chưa qua xử lý.