Chính phủ thống nhất quản lý dữ liệu biển

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2007/NĐ-CP về việc quản thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển.

Theo Nghị định này, Bộ Tài nguyên & Môi trường (MONRE) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dữ liệu biển.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biển trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm quản lý và công bố các dữ liệu biển do mình thu thập được.
Nghị định cũng chỉ rõ, việc điều tra dữ liệu biển phải theo quy hoạch, kế hoạch điều tra được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ vào nhu cầu dữ liệu biển trong từng thời kỳ, MONRE chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và UBND cấp tỉnh nơi có biển xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch điều tra dữ liệu biển trong cả nước.
Trên cơ sở quy hoạch điều tra dữ liệu biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh nơi có biển có kế hoạch và dự án điều tra dữ liệu biển theo phạm vi điều tra được giao.
Nghị định cũng quy định, kinh phí điều tra, thu thập, xử lý dữ liệu biển và xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia, cơ sở dữ liệu biển của các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh nơi có biển do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Nghị định còn quy định rõ về việc công bố danh mục dữ liệu biển. Theo đó, danh mục dữ liệu biển được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, trang web của các cơ quan trung ương và địa phương nhằm phục vụ cho cộng đồng và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Box: Dữ liệu tài nguyên, môi trường biển là các tài liệu, số liệu về biển thuộc các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, khí tượng thuỷ văn, môi trường, đa dạng sinh học, đo đạc và bản đồ.
Dữ liệu biển bao gồm dữ liệu về đất có mặt nước biển, địa hình đáy biển, tính chất cơ lý của nước biển, địa chất biển, địa vật lý biển, khoáng sản biển, dầu khí biển, sinh vật biển, chất lượng môi trường biển, v.v…