Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện giá bán điện năm 2009

ThienNhien.Net – Thông tư số 05/2009/TT-BCT ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về giá bán buôn điện, giá bán lẻ điện và hướng dẫn thực hiện giá điện. Theo Thông tư, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia theo 7 bậc, với mức cao nhất là 1.790 đ/kWh được áp dụng cho kWh thứ 401 trở lên.

Giá điện năm 2009 được tính toán dựa trên các thông số bao gồm: Tổng sản lượng điện thương phẩm dự kiến năm 2009 là 74,701 tỷ kWh; tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu dự kiến năm 2009 là 85,046 tỷ kWh; tần suất nước về các hồ thủy điện là 50%; giá than cho điện; giá khí Tây Nam cho điện tính theo giá dầu thô bình quân năm 2009 là 60 USD/thùng tương đương với giá dầu MFO của thị trường Singapo là 47,4 USD/thùng; giá dầu DO cho phát điện bình quân năm 2009 tính ở mức từ 11.000 đ/lít; giá dầu FO cho phát điện bình quân năm 2009 tính ở mức 8.500 đ/kg; tỷ giá 17.000 đồng một USD.

Giá bán buôn điện bình quân do Công ty mua bán điện (EPTC) bán cho các Công ty điện lực tại các điểm giao nhận là 706,96 đ/kWh.

Giá bán buôn điện nông thôn được áp dụng đối với các đơn vị kinh doanh bán lẻ và phải có công tơ đo đếm tổng đặt tại trạm biến áp. Giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn được chia thành 7 bậc với mức thấp nhất áp dụng cho 50 kWh đầu tiên là 420 đ/kWh và mức cao nhất là 1.345 đ/kWh áp dụng cho kWh thứ 401 trở lên. Giá bán buôn điện sử dụng cho mục đích khác là 865 đ/kWh.

Giá bán buôn điện sinh hoạt đối với khu tập thể, cụm dân cư được chia thành 2 khu vực, bao gồm Thành phố, thị xã và Thị trấn, huyện lỵ. Đối với khu vực thành phố, thị xã, trong trường hợp trạm biến áp do bên mua điện đầu tư, mức giá thấp nhất là 515 đ/kWh áp dụng cho 50kWh đầu tiên và mức giá cao nhất là 1.575 đ/kWh áp dụng cho kWh từ 401 trở lên. Trong trường hợp trạm biến áp do bên bán điện đầu tư, mức giá thấp nhất là 535 đ/kWh và mức giá cao nhất là 1.630 đ/kWh. Đối với khu vực thị trấn, huyện lỵ, trong trường hợp trạm biến áp do bên mua điện đầu tư, mức giá thấp nhất là 486 đ/kWh và cao nhất là 1.465 đ/kWh. Trường hợp trạm biến áp do bên bán điện đầu tư, mức giá thấp nhất là 500 đ/kWh và cao nhất là 1.520 đ/kWh.

Giá bán buôn điện tại thanh cái 110kV của trạm biến áp 110 kV khu công nghiệp áp dụng đối với các trường hợp bên mua điện mua buôn điện tại thanh cái 110 kV của khu công nghiệp (trạm 110 kV do bên mua đầu tư) để bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp tại trung thế của các trạm biến áp tiêu dùng trong khu công nghiệp được chia thành 3 mức theo tổng công suất đặt các máy biến áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV, bao gồm; trên 100 MVA; từ 50MVA đến 100 MVA và dưới 50 MVA.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 7 bậc với mức thấp nhất áp dụng cho 50 kWh đầu tiên là 600 đ/kWh và mức cao nhất áp dụng cho kWh từ 401 trở lên là 1.790 đ/kWh.

Thông tư 05/2009/BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2009.