Lập cơ quan quản lý về động vật hoang dã

Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa quyết định thành lập Cơ quan quản lý của Việt Nam thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nước thành viên Công ước CITES.

Cơ quan này cũng có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, quản lý các hoạt động gây nuôi, trồng cấy nhân tạo, xuất nhập khẩu các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước CITES; quản lý, cấp, thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ CITES theo quy định.