Quyết định số 204/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 02/09/2006 về chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020

Ngày 02 tháng 09 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 204/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.

Chi tiết trên website của Chính phủ >>