Luật Đa dạng Sinh học

Luật Đa dạng sinh học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ tư, thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Năm 2003, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Luật Đa dạng sinh học của Việt Nam. Bộ đã huy động sự tham gia của hơn 120 chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan ở trong nước và tham khảo ý kiến của trên 30 chuyên gia nước ngoài. Quá trình soạn thảo đã tham khảo 46 bộ luật liên quan đến Đa dạng sinh học của các nước trên thế giới. Bản dự thảo luật đã nhiều lần được góp ý kiến, chỉnh sửa tại nhiều hội thảo Quốc gia, hội thảo Quốc tế và diễn đàn đối thoại giữa những người tham gia xây dựng luật. Cuối cùng, văn bản chính thức của Luật Đa dạng sinh học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ tư, thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Chi tiết văn bản Luật (trên website Tổng cục Môi trường) >>