Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/10/2004 về việc phê duyệt chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và đ