Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/05/2005 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về BVMT tron