Bổ sung nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020

ThienNhien.Net – Ngay sau khi Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được Quốc hội thông qua vào ngày 22/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã soạn thảo văn bản đề nghị các địa phương gửi đề xuất bổ sung nhu cầu sử dụng đất trong giai đoạn 2011-2020 theo các chỉ tiêu đã được Quốc hội bổ sung.

So với các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia do Chính phủ quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009, Quốc hội quyết định bổ sung thêm 11 chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu dành cho đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng.

Nội dung đề xuất phải được gửi về trước ngày 7/12/2011 để Bộ tổng hợp, trình Chính phủ phân bổ các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho từng địa phương.

Được biết, tại buổi thảo luận về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, không ít đại biểu đã đề xuất việc quy hoạch đất cần phải phù hợp với đặc điểm vùng và địa phương, phải chú ý dành quỹ đất thỏa đáng, hợp lý cho hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, đồng thời quan tâm đến quy hoạch các công trình thủy điện quan trọng, cân nhắc quỹ đất dành cho công nghiệp, đảm bảo hiệu quả sử dụng quỹ đất này trong khi chưa lấp đầy các khu, cụm công nghiệp.