Nghị Định số 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 05 năm 2005 về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản