Quyết định số 376/QĐ-BTS của Bộ Thủy Sản ngày 27 tháng 4 năm 2006 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển bền vững ngành Thuỷ sản (Chương trình Nghị sự 21 của ngành)