Đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất công trình cấp nước

ThienNhien.Net – Đơn vị cấp nước được miễn tiền sử đụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước bao gồm: Công trình khai thác, xử lý nước, đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước; các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị).

Đây là nội dung mới được bổ sung tại Nghị định 124/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Theo Nghị định 117, quy hoạch cấp nước được tổ chức lập như một đồ án quy hoạch riêng trong trường hợp quy hoạch cấp nước đô thị cho các đô thị loại 2 trở lên (và các đô thị khác nếu xét thấy cần thiết).

Tại Nghị định 124 sửa đổi như sau: Quy hoạch cấp nước được tổ chức như một đồ án quy hoạch riêng trong trường hợp quy hoạch cấp nước đô thị cho các đô thị là thành phố trực thuộc trung ương (và các đô thị khác nếu xét thấy cần thiết) nhằm cụ thể hoá các định hướng cấp nước đã được xác định trong quy hoạch chung xây dựng đô thị.

Rút ngắn thời gian lập đồ án quy hoạch cấp nước đô thị

Về giai đoạn và thời gian lập quy hoạch cấp nước đô thị, theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP: Quy hoạch cấp nước đô thị được lập cho giai đoạn ngắn hạn là 5 năm, 10 năm; giai đoạn dài hạn là 20 năm. Còn tại Nghị định mới, giai đoạn quy hoạch cấp nước đô thị theo giai đoạn quy hoạch chung đô thị.

Thời gian lập đồ án quy hoạch cấp nước đô thị cũng được rút ngắn từ không quá 12 tháng xuống còn không quá 9 tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguyên tắc tính giá nước

Nghị định 124 quy định: Giá nước sạch phải được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý trong quá trình sản xuất, phân phối nước sạch (bao gồm cả chi phí duy trì đấu nối) nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước.

Ngoài 5 căn cứ lập, điều chỉnh giá nước đã được quy định tại Nghị định 117 gồm: Nguyên tắc tính giá nước; Điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, khu vực và thu nhập của người dân trong từng thời kỳ; Quan hệ cung cầu về nước sạch; Các chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch và lợi nhuận hợp lý của đơn vị cấp nước; Có sự thay đổi về công nghệ xử lý nước, quy chuẩn chất lượng dịch vụ, biến động về giá cả thị trường, cơ chế chính sách của Nhà nước, Nghị định 124 bổ sung thêm 1 căn cứ nữa là: Theo lộ trình điều chỉnh giá nước được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Nghị định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2012.